Header1
Header2

 

 

 

 

 

IZVOĐENJE
U GASNOJ PRIVREDI

 

 

 

 

 

 

 

Preduzeće „3E inženjering“ bavi se isporukom materijala i opreme i izvođenjem radova na izgradnji gasnih objekata i instalacija, prvenstveno distributivnih gasovodnih mreža (DGM), ali i gradskih gasovodnih mreža (GGM), merno-regulacionih stanica (MRS) i gasnih kotlarnica sa termotehničkim instalacijama. Dugogodišnja saradnja sa respektabilnim partnerima, omogućava nam, da zajedno rešimo i najteže probleme prilikom izvođenja radova na ovim instalacijama i objektima.


Izvođenje DGM


Zajedno sa dugogodišnjim partnerima raspolažemo stručnim kadrovima i odgovarajućim uređajima i alatima za termičko zavarivanje PE cevi i fitinga.

Za spajanje PE cevi i fitinga koristimo sučeono i elektrootporno (elektrofuziono) zavarivanje u zavisnosti od prečnika cevi i fitinga i vrste spoja. Oba načina zavarivanja predstavljaju pouzdan i proveren način izrade DGM. Prednosti ovog načina spajanja su:

  1. Laka i prenosiva - mobilna oprema za zavarivanje,
  2. Brza i laka obuka ljudstva za rukovanje opremom,
  3. Jednostavan, pouzdan i lako kontrolisan postupak,
  4. Mali prostor za rad - spajanje se vrši u rovu,
  5. Odlične karakteristike spoja,
  6. Široki temperaturni opseg rada,
  7. Veliki izbor oblika fitinga.

Za elektrootporno i sučeono zavarivanje (cevi prečnika do DN 90) koristimo automatske uređaje sa računskim komandnim sistemom za upravljanjem i kontrolom termičkog procesa zavarivanja. Ovo su specijalno konstruisani uređaji, lake konstrukcije - prenosni, jednostavnog oblika, sa ugrađenim upravljačkim sistemom koji omogućava automatsko korišćenje i kontrolu izvora napajanja, automatsko prepoznavanje fitinga i biranje zadatih parametara za spajanje. Uređaji imaju mogućnost memorisanja zavara, kao i pojedinačnog ili kumulativnog štampanja izveštaja o parametrima zavarenin spojeva.

Rukovanje ovim uređajima vrše obučeni (sertifikovani) radnici.

U celom ciklusu izvođenja radova, u svim fazama (pripremni radovi, izvođenje zavarivanja i nakon završenog zavarivanja) vršimo kontrole, kojima obezbeđujemo potreban kvalitet zavarenih spojeva.

 


Izvođenje GGM i MRS


U okviru inženjering poslova gasnih objekata, preduzeće „3E inženjering“ isporučuje mašinsku opremu i materijal i izvodi mašinsko-montažne radove na izgradnji kraćih deonica gradske gasovodne mreže i ugradnji MRS.

Prilikom izvođenja gasovoda, koriste se neizolovane čelične cevi, koje se hidroizoluju klasičnom metodom na gradilištu, kao i predizolovane cevi sa potrebnom opremom za izolaciju zavarenog spoja. Završeni gasovodi se ispituju na čvrstoću i nepropusnost, uz radiografsko snimanje zavarenih spojeva.

Merno regulacione stanice se ugrađuju na predviđenoj lokaciji, kao gotov proizvod. Uglavnom se postavljaju kontejnerske MRS, a u određenim slučajevima mašinska instalacija MRS se postavlja u zidanom objektu.

 

 

 

 
Footer